Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 26 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Tobias Wolfgarten, en representació de l'Oficina Alemanya per a la Cooperació Internacional en Educació i Formació Professional, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01029/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Thomas Giessler, responsable de formació dual i de les cambres de la Federació Alemanya de Sindicats (DGB), amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01009/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Manel Xifra, president de Comexi Group, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01062/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01024/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Oriol Homs, exdirector de la Fundació Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01010/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè exposi la seva posició sobre el futur de la formació professional (Tram. 356-01110/10)

  Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'Eugenio Astigarraga, professor de la Facultat d'Humanitats i Ciències de l'Educació de la Universitat de Mondragon i de Tknika, Centre d'Innovació per a la Formació Professional del Govern del País Basc, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01051/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 8

  Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 200-00026/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 385, 7; esmenes a la totalitat: BOPC, 417, 24)

 • 9

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 200-00027/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 391, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 8)

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a exposar la seva posició sobre el futur de la formació professional (Tram. 357-01276/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'habilitació de la tercera planta de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 250-01206/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 31; esmenes: BOPC, 413, 44)

 • 12

  Compareixença de Francesc Solé, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01044/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Xavier Ferrer, economista i coordinador del Club de Prospectiva del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01046/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'oficina de l'Organització Internacional del Treball a Espanya amb relació al Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 353-01047/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Substanciació.

 • 15

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 200-00027/10)

  Govern de la Generalitat

  Tinguda de les compareixences

  (Text presentat: BOPC, 391, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 8)