Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 3 de juliol de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'aportació a les beques de menjador i el finançament del servei de menjador escolar al Vallès Occidental (Tram. 250-00918/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 58; esmenes: BOPC, 297, 24)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la necessitat i la viabilitat de convertir en institut l'Escola Lola Anglada, de Badalona (Tram. 250-00920/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Ferran Falcó i Isern, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 59)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el projecte de conversió de l'antic edifici de l'Escola Lola Anglada de Badalona en un institut (Tram. 250-01044/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Ferran Falcó i Isern, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 38)

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè valori els aprenentatges tecnològics en el sistema educatiu i les conseqüències de possibles reformes legislatives estatals (Tram. 357-00075/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Ricard Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca, autors de l'estudi "Junts a l'aula. Present i futur del model d'educació comprensiva a Catalunya", davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a presentar l'estudi (Tram. 357-00311/10)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.