Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 6 de febrer de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de projectes d'institut escola en què està treballant (Tram. 311-00343/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 66, 23)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els institut escola prioritaris (Tram. 311-00344/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 66, 23)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model d'instituts escola que estableix la Llei d'educació (Tram. 311-00345/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 66, 23)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilitat dels instituts escola per a garantir una educació pública de proximitat basada en la qualitat (Tram. 311-00346/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 66, 24)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els instituts escola com a via per a evitar el tancament d'escoles públiques i la supressió de línies de P3 (Tram. 311-00347/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 66, 24)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desplegament dels instituts escola (Tram. 311-00891/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 200, 93)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius en què s'usa el castellà en assignatures no lingüístiques (Tram. 311-00525/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 104, 81)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les assignatures no lingüístiques en què s'usa el castellà (Tram. 311-00526/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 104, 82)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de l'horari que representa el temps dedicat a impartir assignatures no lingüístiques en castellà (Tram. 311-00527/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 104, 82)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'alumnes que reben la docència de matèries no lingüístiques en castellà (Tram. 311-00528/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 104, 82)

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'escolarització dels alumnes sords (Tram. 311-00539/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 65)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Resolució 749/VIII, sobre les mesures per a garantir l'aprenentatge, l'educació, l'accessibilitat i l'ús del català i els recursos de la modalitat oral a les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment (Tram. 311-00543/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 67)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l'accés dels estudiants sords al currículum del batxillerat i els estudis universitaris (Tram. 311-00544/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 67)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos destinats a l'escolarització d'alumnes sords a l'educació infantil i primària (Tram. 311-00602/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 45)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos destinats a l'escolarització d'alumnes sords a l'educació secundària obligatòria (Tram. 311-00603/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 45)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos destinats a l'escolarització d'alumnes sords a l'educació secundària no obligatòria (Tram. 311-00604/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 46)

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la llibertat d'elecció de la modalitat educativa dels alumnes sords a l'educació infantil i primària (Tram. 311-00608/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 47)

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la llibertat d'elecció de la modalitat educativa dels alumnes sords a l'educació secundària obligatòria (Tram. 311-00609/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 47)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la llibertat d'elecció de la modalitat educativa dels alumnes sords a l'educació secundària no obligatòria (Tram. 311-00610/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 48)

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la llibertat d'elecció d'escolarització de les famílies amb fills sords als centres de recursos educatius per a deficients auditius (Tram. 311-00540/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 66)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la directora general d'Educació Infantil i Primària relatives a la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana (Tram. 311-00601/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 45)

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la directora general d'Educació Infantil i Primària relatives a l'article 5.2 de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana (Tram. 311-00611/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 48)

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la directora general d'Educació Infantil i Primària a Catalunya Ràdio sobre el domini del català i el castellà al final de l'ensenyament obligatori (Tram. 311-00538/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 65)

  • 1.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, amb relació a l'escolarització dels alumnes sords a l'educació infantil i primària (Tram. 311-00605/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 46)

  • 1.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, amb relació a l'escolarització dels alumnes sords a l'educació secundària obligatòria (Tram. 311-00606/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 46)

  • 1.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, amb relació a l'escolarització dels alumnes sords a l'educació secundària no obligatòria (Tram. 311-00607/10)

   Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 114, 47)

  • 1.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, amb relació a l'escolarització dels alumnes sords (Tram. 311-00541/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 66)

  • 1.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ampliació de la presència d'intèrprets de la llengua de signes a les aules (Tram. 311-00542/10)

   Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 109, 66)

  • 1.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús de símbols de connotació independentista en les activitats de les escoles públiques (Tram. 311-00627/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 120, 48)

  • 1.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús de símbols no oficials i de connotació independentista en les activitats de les escoles públiques (Tram. 311-00628/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 120, 49)

  • 1.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a impedir l'ús de símbols independentistes als centres educatius públics (Tram. 311-00630/10)

   María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 120, 49)

  • 1.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la contractació d'un assessor en polítiques educatives comparades al Departament d'Ensenyament (Tram. 311-00655/10)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 120, 49)

  • 1.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació dels concerts educatius de les escoles que segreguen per sexes (Tram. 311-00890/10)

   Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 200, 93)