Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 19 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del president i de la direcció del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre el projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya (Tram. 357-00085/09)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a exposar les perspectives de futur del Consorci (Tram. 357-00146/09)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Escoles de Música davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a valorar les perspectives del curs 2011-2012 (Tram. 357-00178/09)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i Dansa davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situació de les escoles de música i de dansa municipals i les subvencions que reben del Departament d'Ensenyament (Tram. 357-00242/09)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la política universitària (Tram. 356-00616/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Joan Mateo Andrés, president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les dades de l'informe PISA (Tram. 356-00619/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Ensenyament (Tram. 250-00855/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 41)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'establiment de protocols d'adaptació i activitats extraescolars per a estudiants superdotats en centres d'ensenyament primari i secundari (Tram. 250-00868/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 51; esmenes: BOPC, 274, 23)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta educativa de primer d'ESO i la creació d'una nova línia a P3 al Masnou (Tram. 250-00870/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 52)