Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 22 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de l'Escola Reus 21 i sobre la construcció de l'edifici de l'Institut Escola Isabel Besora, de Reus (Tram. 250-00767/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 207, 27)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un nou institut i el finançament de les escoles bressol i de l'Escola Municipal de Dansa, a Castelldefels (Tram. 250-00788/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 214, 23)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la decisió de fusionar les escoles Montserrat i Esparreguera II, d'Esparreguera (Tram. 250-00789/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 214, 24)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute als ajuntaments en concepte de subvencions per a ensenyament i sobre l'assignació dels recursos per a les llars d'infants (Tram. 250-00826/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 23; esmenes: BOPC, 274, 17)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Ensenyament (Tram. 250-00855/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 41)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'establiment de protocols d'adaptació i activitats extraescolars per a estudiants superdotats en centres d'ensenyament primari i secundari (Tram. 250-00868/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 51; esmenes: BOPC, 274, 23)

 • 22

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta educativa de primer d'ESO i la creació d'una nova línia a P3 al Masnou (Tram. 250-00870/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 52)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la conversió de la Secció d'Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i l'agilitació dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici i sobre la renovació urgent de la instal·lació informàtica dels actuals mòduls prefabricats (Tram. 250-00889/09)

  Debat i votació.

 • 27

  Proposta de resolució sobre el foment del diàleg amb la comunitat educativa d'Esparreguera i la reconsideració de la decisió de suspendre la construcció de l'institut escola Esparreguera II (Tram. 250-00901/09)

  Debat i votació.

 • 28

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre el balanç del compliment del mapa de les llars d'infants (Tram. 354-00158/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 29

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de la Secció d'Institut Serra de Noet, de Berga (Tram. 250-00804/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 30

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'escola Pasífae, a Vilanova i la Geltrú (Tram. 250-00801/09)

  Debat i votació.

 • 31

  Proposta de resolució sobre les convocatòries dels ajuts per a federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes i d'associacions d'alumnes el 2011 i el 2012 (Tram. 250-00765/09)

  Debat i votació.

 • 32

  Proposta de resolució sobre la construcció de la nova escola de Vilablareix (Tram. 250-00756/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 33

  Compareixença de Jorge Calero, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a explicar els objectius generals de l'informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Catalunya (Tram. 357-00181/09)

  Compareixença.

 • 34

  Compareixença de Joaquim Prats, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a explicar els objectius generals de l'informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Catalunya (Tram. 357-00180/09)

  Compareixença.