Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 15 de juliol de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 200-00040/10)

  Govern de la Generalitat

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 511, 41)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el debat del Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya en la Comissió d'Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats (Tram. 250-01283/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 48)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Pla de gestió d'espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020 (Tram. 250-01500/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 50; esmenes: BOPC, 567, 20)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el centre de recerca Agrotecnio (Tram. 250-01580/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 530, 20; esmenes: BOPC, 567, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el projecte per a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet (Tram. 250-01613/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 33)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'eleccions al Centre de la Propietat Forestal (Tram. 250-01614/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 56)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l'Inventari de Boscos Singulars (Tram. 250-01615/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 561, 56)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la compensació als ramaders pels perjudicis que els causa la fauna salvatge i sobre el control de la població d'espècies cinegètiques (Tram. 250-01617/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 561, 58; esmenes: BOPC, 621, 13)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi en el mercat comunitari de fruita i hortalisses (Tram. 250-01635/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 574, 23)

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00428/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.