Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 17 de juny de 2015
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00050/10)

    Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

    Elaboració del Dictamen.

    (informe: BOPC, 601, )