Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural (Tram. 354-00314/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el document de treball del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible amb relació a les aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues (Tram. 354-00323/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya (Tram. 354-00334/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l'Ebre (Tram. 354-00338/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l'Ebre (Tram. 354-00339/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural (Tram. 356-00788/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Boscos davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la gestió forestal dels boscos singulars, el catàleg del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el compliment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural (Tram. 356-00789/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Parés, director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi dels problemes del sector porcí (Tram. 356-00796/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Rodés i Vilà, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el document "Aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues" (Tram. 356-00849/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del Consell (Tram. 357-00673/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Ricard Parés, director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar dels problemes del sector porcí (Tram. 357-00816/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 12

  Creació de la subcomissió d'estudi dels transgènics

 • 13

  Composició de la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 409-00002/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Designació de membres.

Nota: Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença de Ricard Parés, director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, perquè informi dels problemes del sector porcí.