Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 4 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00050/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 183, 31)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un pla director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per al període 2014-2020 (Tram. 250-00849/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 27)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'increment de l'import de l'ajut per hectàrea de fruita seca i el pagament del deute pendent pel mateix concepte (Tram. 250-01038/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 62)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la compatibilització de les tasques ramaderes i les activitats turístiques a les instal·lacions ramaderes (Tram. 250-01050/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 36)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la regulació de les actuacions amb braus a les explotacions ramaderes (Tram. 250-01060/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat (Tram. 250-01064/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 304, 33; esmenes: BOPC, 328, 16)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del Consell (Tram. 356-00712/10)

  Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença del director general de Pesca davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a exposar la situació del sector de la pesca (Tram. 357-00535/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.