Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 30 d'abril de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un pla director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per al període 2014-2020 (Tram. 250-00849/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 216, 27)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la incorporació d'aliments de proximitat en les compres de l'Administració i sobre l'elaboració d'un pla de contractació pública alimentària (Tram. 250-00859/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 228, 35; esmenes: BOPC, 268, 44)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la composició de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Tram. 250-00905/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 252, 23)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del Pla quinquennal per a la implantació de xarxes protectores contra les pedregades (Tram. 250-00961/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 62)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts dels plans de millora pendents (Tram. 250-00962/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 62; esmenes: BOPC, 301, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de les oficines del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d'Almacelles i Alcarràs (Tram. 250-00963/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 268, 63)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la constitució d'un ens de planificació i gestió per a preservar el paisatge del Priorat (Tram. 250-00982/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 57; esmenes: BOPC, 301, 34)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l'estratègia per a promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola (Tram. 354-00253/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les polítiques de boscos, gestió forestal, parcs naturals i protecció del medi natural i la biodiversitat (Tram. 356-00586/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre l'ordre que prohibeix als agents rurals de denunciar irregularitats urbanístiques fora dels espais naturals protegits (Tram. 356-00600/10)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.