Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la presentació de l'Informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible sobre la viabilitat econòmica del canal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00760/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 165, 53)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la denegació a Oxitec de l'autorització per a alliberar mosques de l'olivera transgèniques (Tram. 250-00763/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 56; esmenes: BOPC, 197, 36)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el manteniment del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu d'Urgell (Tram. 250-00816/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 33; esmenes: BOPC, 247, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-00832/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 204, 45)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de Pesca davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè exposi la situació en què es troben els pescadors de Badalona (Barcelonès) (Tram. 356-00504/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les actuacions previstes per a frenar la pèrdua de biodiversitat i de captures a la zona marítima compresa entre Arenys de Mar i Barcelona (Tram. 356-00505/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença de representants de la Federació Catalana d'Indústries de la Carn davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector carni, el model de seguretat alimentària i les polítiques de preus públics i taxes d'escorxadors i sales d'especejament (Tram. 357-00382/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.