Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 15 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els criteris i l'estat dels serveis als parcs i espais naturals (Tram. 354-00060/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Jové, president de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui el seu capteniment amb relació a la política de preus del Govern (Tram. 356-00026/10)

  Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi sobre la situació del sector de la indústria agroalimentària (Tram. 356-00111/10)

  Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui els criteris i l'estat dels serveis als parcs i espais naturals (Tram. 356-00123/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a informar sobre la situació del sector de la indústria agroalimentària (Tram. 357-00139/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Josep Maria Jové, president de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar el seu capteniment amb relació a la política de preus del Govern (Tram. 357-00138/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

Nota: NOTA: En el cas previsible que s'aprovin les sol·licituds dels punts 2 i 3, es proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar aquestes dues compareixences