Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el compliment del Programa de desenvolupament rural 2007-2013 i de les directives de benestar animal (Tram. 250-00875/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 42)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la preservació del Parc Agrari del Delta del Llobregat (Tram. 250-01077/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 33; esmenes: BOPC, 336, 35)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el funcionament de la Taula de Preus de la Llotja de Reus (Tram. 250-01078/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 34; esmenes: BOPC, 336, 35)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa de consum i competència en la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià (Tram. 250-01079/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 35; esmenes: BOPC, 336, 35)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els ajuts agroambientals a l'agricultura i la ramaderia ecològiques (Tram. 250-01080/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 36)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de l'olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la sequera (Tram. 250-01081/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 37)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la presentació del decret de venda directa (Tram. 250-01144/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 311, 56; esmenes: BOPC, 340, 33)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimentari (Tram. 250-01158/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 51; esmenes: BOPC, 340, 34)

 • 9

  Compareixença d'una representació de la secció sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l'aplicació de la normativa de salut i benestar animals (Tram. 357-00392/09)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.