Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 8

  Proposta de resolució sobre la revisió de la delimitació de les zones de protecció especial per als ocells que afecten els regadius del canal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00081/09)

  Debat i votació.

 • 9

  Proposta de resolució sobre la inclusió del delta del Llobregat a la llista de zones humides de la Convenció de Ramsar (Tram. 250-00037/09)

  Debat i votació.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre l'activitat i les línies d'actuació del Departament (Tram. 354-00031/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de la tasca de l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya (Tram. 250-00087/09)

  Debat i votació.

 • 12

  Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a evitar la reproducció del caragol poma al delta de l'Ebre (Tram. 250-00008/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre els projectes de la Federació, la problemàtica del sector i el consum de carn de xai (Tram. 356-00088/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Compareixença del president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els projectes de la Federació, la problemàtica del sector i el consum de carn de xai

  Compareixença.

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a afrontar la proliferació de furts i robatoris a les explotacions agrícoles i ramaderes i per a garantir-ne la seguretat (Tram. 250-00009/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

Nota: Nota: Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença del president de la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum perquè informi sobre els projectes de la Federació, la problemàtica del sector i el consum de carn de xai (punt 7).