Comissió d'Interior

Dia:
Dimarts, 14 d'abril de 2020
Hora:
16:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'acció i les mesures del Departament per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (Tram. 355-00139/12)

  Miquel Buch i Moya, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció davant la Covid-19 que s'han adoptat en l'àmbit de la seguretat (Tram. 311-01607/12)

   Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 40)

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancionadors incoats per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana (Tram. 311-01593/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 38)

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració dels bombers i de Protecció Civil amb les autoritats sanitàries (Tram. 311-01608/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 40)

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eficàcia del dispositiu policial per a garantir el confinament (Tram. 311-01609/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 41)

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no s'han activat els bombers voluntaris i s'ha limitat l'actuació dels bombers professionals (Tram. 311-01603/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 33)

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no es van apartar els professionals dels serveis públics d'emergència per a evitar que es contagiessin amb la Covid-19 (Tram. 311-01604/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 34)

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències en els controls policials pel confinament (Tram. 311-01590/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions donades als bombers (Tram. 311-01591/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els casos de violència de gènere i de violència dins la llar (Tram. 311-01592/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activació i la gestió del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Tram. 311-01594/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 39)

  • 2.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front a l'increment de trucades al servei d'emergències 112 (Tram. 311-01595/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 39)

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a reduir el trànsit (Tram. 311-01596/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 582, 39)

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de personal del Departament d'Interior amb relació a l'acompliment de les tasques dels servidors públics per a lluitar contra la Covid-19 (Tram. 311-01597/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 587, 32)

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció civil per a fer front a la Covid-19 (Tram. 311-01598/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política informativa relativa a la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 311-01599/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.