Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 23 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l'elaboració per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra d'un fitxer amb dades de periodistes (Tram. 357-00188/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la regulació de l'actuació policial amb relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció (Tram. 250-00324/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 20; esmenes: BOPC, 139, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un fitxer de periodistes per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00514/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 18; esmenes: BOPC, 214, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre Desokupa (Tram. 250-00516/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 20; esmenes: BOPC, 214, 18)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00518/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 22; esmenes: BOPC, 214, 19)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la participació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra en els processos d'adquisició de material (Tram. 250-00519/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 23)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona (Tram. 250-00525/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 42; esmenes: BOPC, 214, 20)