Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 20 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació de les persones amb discapacitat del Cos de Mossos d'Esquadra amb relació als drets humans (Tram. 356-00850/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada mil habitants (Tram. 250-00929/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 65; esmenes: BOPC, 286, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de la xarxa Rescat a les línies de metro (Tram. 250-00932/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 67; esmenes: BOPC, 286, 43)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la cobertura de la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya (Rescat) (Tram. 250-00957/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 59; esmenes: BOPC, 301, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de Mossos d'Esquadra amb esprais de pebre (Tram. 250-01247/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reobertura de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Barceloneta, a Barcelona (Tram. 250-01248/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 28)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el record i reconeixement dels agents dels Mossos d'Esquadra morts en acte de servei (Tram. 250-01273/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 41; esmenes: BOPC, 425, 14)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el control de tacògrafs digitals (Tram. 250-01274/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 42; esmenes: BOPC, 425, 14)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00966/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 47; esmenes: BOPC, 301, 32)

 • 10

  Proposta de resolució sobre les multes imposades amb motiu de la campanya "No vull pagar" (Tram. 250-01212/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 34; esmenes: BOPC, 417, 29)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la revisió i l'anul·lació del conveni signat entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre la protecció de les competències de la policia portuària (Tram. 250-01220/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 68; esmenes: BOPC, 417, 31)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el compte de Twitter del col·lectiu Mossos per la Independència (Tram. 250-01014/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 56; esmenes: BOPC, 315, 23)