Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la detenció del presumpte autor de cinc apunyalaments a Lleida (Segrià) (Tram. 354-00332/10)

  Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la Directiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al dret a la informació en els processos penals (Tram. 356-00883/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Omega Research Foundation davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els treballs de recerca amb relació al material antiavalots i de control de masses en esdeveniments polítics (Tram. 356-00885/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior, en compliment de la Moció 144/X, per a informar sobre les agressions racistes de Lleida del 22 de setembre de 2014 (Tram. 357-00750/10)

  Ple del Parlament

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la Directiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa al dret a la informació en els processos penals (Tram. 357-00768/10)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

Nota: Cas que s'aprovi la sol·licitud corresponent al punt 2, el president proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar conjuntament aquesta nova compareixença amb la corresponent al punt 4.