Comissió d'Interior

Dia:
Dilluns, 27 de juny de 2011
Hora:
17:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 2

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 (Tram. 200-00005/09)

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament d'Interior