Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els centres d'innovació i formació ocupacional (Tram. 250-01245/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 26)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les gestions amb el Govern de l'Estat per a garantir la viabilitat del servei postal (Tram. 250-01304/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'actuació per a la integració social i laboral dels venedors de modalitats ambulants no autoritzades (Tram. 250-01346/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 40; esmenes: BOPC, 469, 28)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les mesures per a dignificar la professió de comerciant i de marxant i per a preservar el comerç (Tram. 250-01347/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 41; esmenes: BOPC, 469, 28)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el grup Ficosa (Tram. 250-01374/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Navarro i Morera, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 32; esmenes: BOPC, 487, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el procés de fusió del grup Ficosa (Tram. 250-01394/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 464, 66; esmenes: BOPC, 500, 38)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la implantació dels establiments comercials a la trama urbana consolidada dels municipis, els horaris comercials i la regulació de les rebaixes (Tram. 250-01400/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 45)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la revisió dels expedients sancionadors incoats pel Servei d'Ocupació de Catalunya per presumptes infraccions comeses per perceptors de prestacions (Tram. 250-01408/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 482, 33; esmenes: BOPC, 507, 42)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la contractació de la directora del Centre de Promoció de Negocis de Londres (Tram. 354-00357/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la situació del projecte BCN World arran de la decisió del grup Veremonte de no executar l'opció de compra d'una part dels terrenys (Tram. 354-00365/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la gestió de la renda mínima d'inserció (Tram. 354-00379/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la no-presentació del projecte de llei de l'activitat del comerç, els serveis i les fires abans del 31 de desembre de 2014 (Tram. 354-00380/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada (Tram. 354-00399/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Codina davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre el projecte Clúster Tecnològic Marítim de la Zona del Mediterrani Occidental Horitzó 2009-2050 (Tram. 356-00891/10)

  Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Faciaben, secretària de socioeconomia de Comissions Obreres, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè presenti l'informe "La qualitat de l'ocupació al sector turístic" (Tram. 356-00923/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Joan Tarradellas Espuny, director general d'Avançsa - Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, perquè informi sobre l'adquisició de l'estació d'esquí Boí-Taüll (Tram. 356-00956/10)

  Santi Rodríguez i Serra, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les causes de l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia), i sobre l'actuació de la Generalitat (Tram. 356-01127/10)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la seguretat industrial de l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre les causes de l'explosió que es va produir en aquesta empresa i les actuacions posteriors (Tram. 356-01130/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada (Tram. 356-01141/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Compareixença del president d'Ecom davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d'integració i d'inserció laboral de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (Tram. 357-00759/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 21

  Compareixença de la presidenta de l'Associació Catalana de Treball amb Suport (Actas) davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d'integració i d'inserció laboral de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (Tram. 357-00760/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 22

  Compareixença del president de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar les propostes d'integració i d'inserció laboral de les persones amb discapacitat en l'empresa ordinària (Tram. 357-00761/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.