Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 25 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pere Guerra Serra, representant a Catalunya de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica (Anpier), davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar la situació del sector de l'energia fotovoltaica (Tram. 357-00763/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Pere Guerra Serra, delegat a Catalunya de l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica, davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a explicar la situació del sector de l'energia fotovoltaica (Tram. 357-00781/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el projecte d'ampliació del centre comercial La Maquinista, de Barcelona (Tram. 250-01246/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 27; esmenes: BOPC, 425, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les inspeccions i les sancions als establiments comercials (Tram. 250-01267/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 401, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d'Aran (Tram. 250-01301/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 38; esmenes: BOPC, 471, 28)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació econòmica i financera de Neoelectra (Tram. 250-01349/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 43; esmenes: BOPC, 469, 28)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del grup Neoelectra i sobre l'aplicació del Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (Tram. 250-01367/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 27; esmenes: BOPC, 487, 30)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la negociació amb Endesa Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre de treball de Palafolls de l'empresa que fa el manteniment i l'atenció d'emergències i per a millorar la qualitat del servei elèctric a la Selva i el Gironès (Tram. 250-01307/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 43; esmenes: BOPC, 471, 28)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l'Estat de la modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans (Tram. 250-01318/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 421, 85)

 • 10

  Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids (Tram. 250-01326/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 93; esmenes: BOPC, 471, 28)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'actuació per a la integració social i laboral dels venedors de modalitats ambulants no autoritzades (Tram. 250-01346/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 40; esmenes: BOPC, 469, 28)

 • 12

  Proposta de resolució sobre les mesures per a dignificar la professió de comerciant i de marxant i per a preservar el comerç (Tram. 250-01347/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 41; esmenes: BOPC, 469, 28)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la situació dels parcs científics i tecnològics (Tram. 250-01360/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 21; esmenes: BOPC, 487, 30)

 • 14

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 200-00029/10)

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 391, 65; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 9)