Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 10 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum (Tram. 200-00003/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.(*)

  (Informe ponència: BOPC, 447, 3)

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'estratègia industrial i els programes de desenvolupament (Tram. 355-00157/10)

  Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Empresa i Ocupació

  Sessió informativa.

Nota: (*) D'acord amb l'article 73 del Reglament, s'acorda dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat. Aquesta documentació, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 97.4 del Reglament, es distribueix electrònicament, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el BOPC.