Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  •  

   RELACIONS LABORALS

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament i la renúncia de la directora general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (Tram. 311-00322/10)

   Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 49, 78)

  •  

   INSPECCIÓ DE TREBALL

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de pagar les nòmines i les pagues extres als inspectors de treball el 2014 (Tram. 311-00950/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 227, 17)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de rebre del Govern de l'Estat l'import de les retribucions per a les nòmines i les pagues extres dels inspectors de treball (Tram. 311-00951/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 227, 17)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible diferència entre l'import que s'ha de rebre del Govern de l'Estat per a retribuir els inspectors de treball i el que se'ls abonarà (Tram. 311-00952/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 227, 17)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya (Tram. 311-00953/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 227, 18)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concepció única i integral i la unitat de funció i d'actuació del sistema d'inspeccions de treball i de seguretat social (Tram. 311-00954/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 227, 18)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el sistema integral d'inspeccions de treball i seguretat social funciona diferentment a la província de Lleida (Tram. 311-00955/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 227, 18)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de treball que s'han fet el primer semestre del 2014 (Tram. 311-01673/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 8)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació d'actuacions sistemàtiques d'inspecció de treball per a verificar el compliment de la normativa laboral (Tram. 311-01674/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 8)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de treball del 2014 (Tram. 311-01675/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 8)

  •  

   SEGURETAT I SALUT LABORAL

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la plantilla dels centres de seguretat i salut laboral del 2004 ençà (Tram. 311-01676/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 9)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona del 2004 ençà (Tram. 311-01677/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 9)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Tarragona del 2004 ençà (Tram. 311-01678/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 9)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida del 2004 ençà (Tram. 311-01679/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 9)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona del 2004 ençà (Tram. 311-01680/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 10)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (Tram. 311-01685/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 11)

  •  

   TURISME

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Empresa i Ocupació per a fer la seva pròpia exposició de commemoració del Tricentenari 1714-2014 (Tram. 311-01071/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 21)

  •  

   ENERGIA, ENERGIES RENOVABLES

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en matèria d'instal·lacions energètiques durant el procés de transició nacional (Tram. 311-00055/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 19)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència que la producció i la distribució de l'energia responguin a un model segur i sostenible decidit pel Govern i per la població (Tram. 311-01101/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 259, 55)

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les autoritzacions per a fer prospeccions d'hidrocarburs davant les costes de Girona i el Maresme concedides a Capricorn Spain, SL (Tram. 311-00321/10)

   Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 49, 78)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d'Empresa i Ocupació per a coordinar les administracions públiques que han de defensar el consumidor vulnerable en pobresa energètica (Tram. 311-01070/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 20)

  •  

   MINES

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la petició de permisos de prospecció per a l'extracció d'urani de Minera del Río Alagón, SL, a l'alta Anoia i el Solsonès (Tram. 311-00443/10)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 91, 60)

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consulta als municipis afectats per la petició de permisos per a l'extracció d'urani de Minera del Río Alagón, SL (Tram. 311-00444/10)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 91, 60)

  • 1.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb relació a la petició de permisos de prospecció per a l'extracció d'urani de Minera del Río Alagón, SL (Tram. 311-00445/10)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 91, 61)

  • 1.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de dos jaciments d'urani a Calaf (Anoia) registrats en el cadastre miner a nom de Minera del Río Alagón, SL (Tram. 311-00446/10)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 91, 61)

  • 1.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació d'al·legacions a la petició de permisos de prospecció per a l'extracció d'urani de Minera del Río Alagón, SL, per part dels ajuntaments del municipis afectats (Tram. 311-00447/10)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 91, 61)

  • 1.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a resoldre la petició de permisos de prospecció per a l'extracció d'urani de Minera del Río Alagón, SL, a l'alta Anoia i el Solsonès (Tram. 311-00448/10)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 91, 62)

  •  

   LÍNIA D'ALTA TENSIÓ

  • 1.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de construir la línia d'alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l'energia que generen els parcs eòlics existents (Tram. 311-00706/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 46)

  • 1.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de construir la línia d'alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l'energia que generen els parcs eòlics previstos (Tram. 311-00707/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 46)

  • 1.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de tornar a calcular la demanda d'energia elèctrica després de les noves mesures de regulació fetes pel Govern de l'Estat (Tram. 311-00708/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 47)

  • 1.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del conseller d'Empresa i Ocupació amb relació a la construcció de la línia d'alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) (Tram. 311-00709/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 47)

  • 1.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d'informar els ajuntaments i els veïns dels municipis per on transcorrerà la línia d'alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) (Tram. 311-00710/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 47)

  • 1.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions del conseller d'Empresa i Ocupació per a informar els ajuntaments i els veïns dels municipis afectats per l'impacte de la línia d'alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) (Tram. 311-00711/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 48)

  • 1.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb relació a la construcció de la línia d'alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) (Tram. 311-00712/10)

   Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 151, 48)

  •  

   GAS

  • 1.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a la idoneïtat d'emplaçar un magatzem subterrani de gas a Balsareny (Bages) (Tram. 311-00844/10)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 179, 78)

  • 1.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'encàrrec a l'Institut Geològic de Catalunya d'anàlisis sobre la idoneïtat d'emplaçar un magatzem subterrani de gas a Balsareny (Bages) (Tram. 311-00845/10)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 179, 78)

  • 1.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d'emmagatzematge de gas del Pla de l'energia i el canvi climàtic 2012-2020 (Tram. 311-00846/10)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 179, 78)

  •  

   CENTRALS NUCLEARS

  • 1.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a l'anunci fet pel president de l'Empresa Nacional de Residus Radioactius relatiu a la possibilitat d'allargar la vida útil de les centrals nuclears espanyoles fins als seixanta anys (Tram. 311-01097/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 259, 54)

  • 1.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat d'acceptar l'allargament de la vida útil de les centrals nuclears Ascó I i II i Vandellòs II anunciat pel president de l'Empresa Nacional de Residus Radioactius (Tram. 311-01098/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 259, 54)

  • 1.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seguretat raonable d'allargar la vida útil de les centrals nuclears catalanes (Tram. 311-01099/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 259, 55)

  • 1.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació de la retirada dels ajuts a les energies renovables i l'allargament de la vida útil de les centrals nuclears amb el manteniment dels beneficis de les empreses elèctriques (Tram. 311-01100/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 259, 55)

  •  

   POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

  • 1.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació pel Govern i pels organismes, les empreses i les entitats que en depenen (Tram. 311-00349/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 79)

  • 1.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per a facilitar l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació temporals a la Generalitat i als organismes, les empreses i les entitats que en depenen (Tram. 311-00361/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 80)

  • 1.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per a facilitar l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació temporals a la Generalitat i als organismes, les empreses i les entitats que en depenen que solament afectin el personal laboral i interí (Tram. 311-00362/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 81)

  • 1.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per a allargar el termini dels expedients de regulació d'ocupació sense que els afectats es beneficiïn de la prestació per desocupació (Tram. 311-00363/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 81)

  • 1.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió econòmica i de generació de llocs de treball dels projectes de noves inversions (Tram. 311-00391/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 86, 91)

  • 1.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d'Empresa i Ocupació en matèria de polítiques d'ocupació i intermediació laboral (Tram. 311-01074/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 22)

  • 1.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a emetre autoritzacions inicials de treball per a estrangers extracomunitaris (Tram. 311-01118/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 265, 42)

  •  

   SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

  • 1.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-00351/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 80)

  • 1.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Fons Social Europeu cofinança les nòmines dels treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-01352/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 30)

  • 1.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària a la qual s'imputen les nòmines dels treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-01353/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 31)

  • 1.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la retallada d'una paga extra sencera als treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 311-01354/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 31)

  • 1.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a retallar les nòmines dels treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya cofinançades pel Fons Social Europeu (Tram. 311-01355/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 31)

  • 1.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada als treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya sobre el cofinançament de llurs nòmines per part del Fons Social Europeu (Tram. 311-01356/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 32)

  • 1.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures compensatòries als treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya per les retallades de llurs nòmines (Tram. 311-01357/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 32)

  • 1.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les ofertes del Servei d'Ocupació de Catalunya per part d'agències privades (Tram. 311-01358/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 313, 32)

  •  

   PROJECTE DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

  • 1.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a la tramitació del Projecte de llei de la renda mínima d'inserció (Tram. 311-01684/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 392, 11)

  •  

   INNOVACIÓ

  • 1.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cartera de projectes de noves inversions (Tram. 311-00390/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 86, 91)

  • 1.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d'Empresa i Ocupació en matèria d'innovació (Tram. 311-01076/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 22)

  •  

   INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA

  • 1.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'afavoriment de la inversió industrial estrangera (Tram. 311-00389/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 86, 90)

  • 1.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de les oficines de promoció exterior de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana per al 2013 (Tram. 311-00392/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 86, 91)

  • 1.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes d'inversions a Catalunya de les oficines de promoció exterior de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana (Tram. 311-00393/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 86, 92)

  •  

   DESLOCALITZACIÓ

  • 1.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la deslocalització empresarial (Tram. 311-00350/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 80)

  • 1.64

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la deslocalització en el sector industrial (Tram. 311-00364/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 71, 81)

  •  

   COMERÇ

  • 1.65

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del conseller d'Empresa i Ocupació del Decret de venda no sedentària (Tram. 311-01660/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 380, 56)

  •  

   INDÚSTRIA

  • 1.66

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d'Empresa i Ocupació en matèria de política industrial (Tram. 311-01072/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 21)

  •  

   FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA

  • 1.67

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d'Empresa i Ocupació en matèria de formació ocupacional i contínua (Tram. 311-01073/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 21)

  • 1.68

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets a la Terra Alta del 2009 ençà (Tram. 311-01745/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 398, 15)

  • 1.69

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets al Baix Ebre del 2009 ençà (Tram. 311-01746/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 398, 16)

  • 1.70

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets al Montsià del 2009 ençà (Tram. 311-01747/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 398, 16)

  • 1.71

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets a la Ribera d'Ebre del 2009 ençà (Tram. 311-01748/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 398, 16)

  • 1.72

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions a BRM Previform (Tram. 311-01749/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 398, 17)

  •  

   ECONOMIA SOCIAL, COOPERATIVES I AUTOEMPRESA

  • 1.73

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d'Empresa i Ocupació en matèria d'economia social, cooperatives i autoempresa (Tram. 311-01075/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 255, 22)

  • 1.74

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom (Tram. 311-01086/10)

   Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 259, 54)