Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 17 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el garantiment del 75% del salari mínim interprofessional als centres especials de treball i sobre la continuïtat dels serveis d'integració laboral de persones amb discapacitat (Tram. 250-00023/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 32; esmenes: BOPC, 43, 27)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció del submarí Ictineu 3 (Tram. 250-00041/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 128; esmenes: BOPC, 43, 29)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social (Tram. 250-00053/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 136; esmenes: BOPC, 39, 62)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la constitució del Consell Català de l'Empresa (Tram. 250-00054/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 137; esmenes: BOPC, 43, 30)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un projecte de llei de polígons industrials (Tram. 250-00055/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 138; esmenes: BOPC, 43, 31)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment de la directiva europea del temps de treball i la normativa sobre drets laborals i salut i seguretat en el treball (Tram. 250-00056/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 138; esmenes: BOPC, 43, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la coordinació de les polítiques actives d'ocupació i els ajuts econòmics d'acompanyament (Tram. 250-00057/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 140; esmenes: BOPC, 43, 32)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Gallostra, de Pineda de Mar (Tram. 250-00089/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 37; esmenes: BOPC, 46, 21)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'empresa Gallostra, de Pineda de Mar (Tram. 250-00118/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 28; esmenes: BOPC, 46, 28)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la declaració de caducitat del permís d'investigació d'hidrocarburs atorgat a Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en España (Tram. 250-00091/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 38; esmenes: BOPC, 46, 22)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'adscripció dels albergs a la Direcció General de Turisme (Tram. 250-00105/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 48; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 12

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació del Reglament (CE) 261/2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o de gran endarreriment dels vols, i del Reglament 2027/1997, relatiu a la responsabilitat de les companyies aèries pel que fa al transport aeri dels passatgers i de llur equipatge (Tram. 295-00029/10)

  Elaboració del Dictamen