Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 20 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Centre d'Acollida Turística davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació d'aquest centre (Tram. 357-00172/09)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la gestió integral de les polítiques d'inclusió social i inserció laboral (Tram. 250-00841/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 239, 29)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament dels mecanismes de coordinació dels agents que intervenen en la gestió de la renda mínima d'inserció (Tram. 250-00842/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 239, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la paralització de la renda mínima d'inserció i la represa del diàleg per a reformar-la (Tram. 250-00843/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 31; esmenes: BOPC, 269, 34)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'ajuts per als centres especials de treball d'iniciativa social pel 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat d'especial dificultat (Tram. 250-01023/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 53; esmenes: BOPC, 318, 21)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a assolir una oferta de formació professional vinculada al sector nàutic i reduir la desocupació juvenil del barri de la Barceloneta (Tram. 250-01050/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 57; esmenes: BOPC, 318, 22)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el pagament de la renda mínima d'inserció (Tram. 250-01069/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 29; esmenes: BOPC, 318, 23)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reducció dels recursos dels pressupostos generals de l'Estat destinats a l'autoocupació, l'emprenedoria i el desenvolupament (Tram. 250-01090/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Qualificació i admissió a tràmit.

  (Text presentat: BOPC, 307, 63; esmenes: BOPC, 326, 14)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la defensa davant del Govern de l'Estat del manteniment i la consolidació dels plans, els programes i les mesures de suport als desocupats (Tram. 250-01106/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Qualificació i admissió a tràmit.

  (Text presentat: BOPC, 307, 73; esmenes: BOPC, 326, 15)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'un procediment negociat amb relació al Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (Tram. 250-01151/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 311, 60)

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el tancament del Programa d'ocupació autònoma (Tram. 354-00125/09)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la política de suport a la creació de treball autònom (Tram. 354-00126/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre els resultats del Pla de xoc contra l'atur presentat l'octubre del 2011 (Tram. 354-00159/09)

  Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre l'impacte de la reforma laboral en l'increment dels expedients de regulació d'ocupació i en l'atur (Tram. 354-00166/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les previsions pressupostàries de la renda mínima d'inserció (Tram. 354-00176/09)

  Carmen de Rivera i Pla, Representant adjunta del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Dincat davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció dels treballadors amb discapacitat i amb dificultats especials (Tram. 356-00465/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació Catalana d'Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental (Ammfeina) davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció dels treballadors amb discapacitat i amb dificultats especials (Tram. 356-00466/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació del sector i de la inserció dels treballadors amb discapacitat i amb dificultats especials (Tram. 356-00467/09)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d'empresa de Fercable davant la Comissió d'Empresa i Ocupació perquè expliquin els problemes en què es troben l'empresa i els treballadors (Tram. 356-00473/09)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.