Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Divendres, 13 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar les conclusions de la Missió Internacional de Verificació dels Drets Humans a Colòmbia (Tram. 357-00334/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució de suport a les actuacions per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental (Tram. 250-01103/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 307, 71; esmenes: BOPC, 331, 32)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la inclusió en el Tractat sobre el comerç d'armes de la prohibició de transferir armes si hi ha risc de violació dels drets humans (Tram. 250-01203/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 55)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les detencions de càrrecs públics kurds a Turquia (Tram. 250-01239/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 321, 56)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del suport institucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (Tram. 250-01272/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 326, 44)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de la campanya "Amb Palestina al cor" davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin les activitats i les noves actuacions de la campanya (Tram. 356-00730/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui la situació del sector de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (Tram. 356-00731/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre l'impagament dels ajuts concedits a les organitzacions no governamentals (Tram. 356-00756/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Xavier de las Cuevas davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui la cooperació en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Tram. 356-00762/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cooperació i Solidaritat; Núria Segú Ferré, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cooperació i Solidaritat; Rafael Luna Vivas, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cooperació i Solidaritat; Pere Aragonès i Garcia, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cooperació i Solidaritat; Joan Boada Masoliver, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cooperació i Solidaritat; Alfons López i Tena, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.