Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Divendres, 1 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el suport i la implicació en l'R+D dedicat a la salut de les dones i, en concret, als microbicides vaginals (Tram. 250-01018/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 49)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la detenció de Wenceslao Mansogo a Guinea Equatorial (Tram. 250-01067/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 31)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti l'informe del 2011 "La salut en la cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària" (Tram. 356-00698/09)

  Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a exposar les preocupacions i recomanacions sobre l'adopció d'un tractat que reguli el comerç internacional d'armes (Tram. 357-00337/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a exposar les preocupacions i recomanacions sobre l'adopció d'un tractat que reguli el comerç internacional d'armes (Tram. 357-00338/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

Nota: Les compareixences se substanciaran conjuntament.