Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Divendres, 4 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les accions davant el Govern de l'Estat perquè reguli les inversions financeres especulatives sobre béns alimentaris de primera necessitat (Tram. 250-00973/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 269, 68)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el respecte a la vida, la integritat física i els drets dels habitants d'El Regadío, a Guatemala, i del cooperant català Ricard Busquets (Tram. 250-00993/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 31; esmenes: BOPC, 307, 53)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti l'entitat, els seus objectius i les línies de treball (Tram. 356-00645/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat amb el president de l'Institut Català Internacional per la Pau per a presentar la memòria d'activitats del 2011 (Tram. 359-00017/09)

  Rafael Grasa i Hernández/President/Institut Català Internacional per la Pau/

  Sessió informativa.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar l'entitat, els seus objectius i les línies de treball (Tram. 357-00364/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

Nota: Si escau, la Presidència proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar en la mateixa sessió la compareixença d'una representació de Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia per a presentar l'entitat, els seus objectius i les línies de treball com a punt 5è de l'ordre del dia.