Comissió de Cooperació i Solidaritat

Dia:
Divendres, 20 d'abril de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti les conclusions de la Missió Internacional de Verificació dels Drets Humans a Colòmbia (Tram. 356-00575/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Sodepau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la població kurda a Turquia (Tram. 356-00582/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del CIEMEN davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la població kurda a Turquia (Tram. 356-00583/09)

  Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanacions sobre l'adopció d'un tractat que reguli el comerç internacional d'armes (Tram. 356-00617/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanacions sobre l'adopció d'un tractat que reguli el comerç internacional d'armes (Tram. 356-00618/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Sodepau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la situació de la població kurda a Turquia (Tram. 357-00335/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació del CIEMEN davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la situació de la població kurda a Turquia (Tram. 357-00336/09)

  Comissió de Cooperació i Solidaritat

  Compareixença.

Nota: Si escau, la Presidència proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar en la mateixa sessió la compareixença d'una representació de Sodepau i d'una representació del CIEMEN.