Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 17 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les gestions amb el Govern de l'Estat per a la formalització de relacions diplomàtiques amb el Front Polisario (Tram. 250-00923/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 29; esmenes: BOPC, 307, 41)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el desplegament de l'acció exterior del Govern (Tram. 356-00566/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui el contingut i els resultats de la reunió dels presidents dels territoris que formen l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de les tres reunions sectorials (Tram. 356-00620/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui el programa de treball de la Comissió Europea per al 2012 (Tram. 356-00664/09)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Informacions relatives a la Comissió