Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 1 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 12

  Proposta de resolució sobre la creació de la targeta catalana d'assistència sociosanitària per als catalans residents a l'estranger (Tram. 250-00735/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 193, 60; esmenes: BOPC, 235, 21)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'establiment de noves línies d'actuació i el restabliment dels convenis pluriennals de col·laboració entre la Secretaria d'Afers Exteriors i les comunitats catalanes a l'exterior per al desenvolupament de programes de suport a l'emigració catalana (Tram. 250-00736/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 193, 60; esmenes: BOPC, 235, 22)

 • 20

  Informació relativa als procediments de control d'adequació de projectes d'actes legislatius de la Unió Europea al principi de subsidiarietat encarregats a la Comissió (tram. 295-00144/09 i 295-00153/09)

 • 21

  Composició de la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea (Tram. 411-00003/09)

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 22

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les delegacions del Govern a l'exterior (Tram. 356-00309/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Compareixença de Juli Carbó i Mulet, representant de l'entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre els objectius i els continguts del cicle "Diàleg Catalunya-Polskia", que tindrà lloc entre el 25 de setembre i el 22 d'octubre de 2011 (Tram. 357-00142/09)

  Compareixença.

 • 24

  Proposta de resolució sobre la recuperació i l'ampliació de les beques perquè estudiants universitaris catalans residents a l'estranger puguin estudiar a les universitats de Catalunya (Tram. 250-00737/09)

  Debat i votació.

 • 25

  Proposta de resolució sobre la creació d'una línia d'actuació de la Secretaria d'Afers Exteriors per mitjà de les comunitats catalanes a l'exterior per a donar suport a l'acollida de la nova emigració catalana (Tram. 250-00734/09)

  Debat i votació.

 • 26

  Proposta de resolució sobre l'elaboració i l'actualització periòdica del cens de catalans residents a l'exterior (Tram. 250-00732/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 27

  Proposta de resolució de suport a la independència d'Escòcia (Tram. 250-00631/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.