Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport a l'inici d'un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial (Tram. 250-00086/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 32; esmenes: BOPC, 57, 129)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental (Tram. 250-00144/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 43)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a assolir l'ús oficial del català al Parlament Europeu (Tram. 250-00157/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 51)

 • 4

  Proposta de resolució de condemna dels atemptats terroristes contra comunitats cristianes d'Àfrica i de l'Àsia i de defensa de la llibertat religiosa arreu del món (Tram. 250-00160/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María de Llanos de Luna Tobarra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 53)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la no-col·laboració amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial (Tram. 250-00181/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 66)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el rebuig als règims dictatorials (Tram. 250-00281/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 47, 38)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les activitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós països (Tram. 356-00034/09)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d'actuació (Tram. 356-00080/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Informacions relatives a la Comissió

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria d'Afers Exteriors (Tram. 356-00093/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d'actuació (Tram. 356-00093/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d'actuació (Tram. 356-00093/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria d'Afers Exteriors davant la Comissió d'Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informin sobre les polítiques d'acció exterior (Tram. 356-00093/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.