Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla Garcia, membre del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l'informe "30 + Mesures per enfortir el sistema de salut" (Tram. 356-00875/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures per a enfortir el sistema de salut (Tram. 356-00888/12)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Control del compliment de la Moció 122/XII, sobre la salut mental (Tram. 390-00122/12)

  Junta de Portaveus

  Control de compliment

 • 4

  Compareixença d'Antoni Trilla Garcia, membre del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les conclusions i valoracions de l'informe "30 + mesures per enfortir el sistema de salut" (Tram. 357-00919/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Comitè d'Experts per a la Transformació del Sistema Públic de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les mesures per a enfortir el sistema de salut (Tram. 357-00920/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: La presidenta proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences relatives als punts 1 i 2 de l'ordre del dia