Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 2 de maig de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la Federació i les seves activitats (Tram. 356-00332/12)

  Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Gemma Espigares Tribó, del Grup Parlamentari Republicà; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la dispensació d'urgència a les oficines de farmàcia (Tram. 250-00209/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 95, 14; esmenes: BOPC, 133, 29)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de la funcionalitat de la recepta electrònica (Tram. 250-00210/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 95, 15; esmenes: BOPC, 133, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut i el Siscat (Tram. 250-00232/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 34; esmenes: BOPC, 153, 13)

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Federació i les seves activitats (Tram. 357-00456/12)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya perquè informi sobre la Federació i les seves activitats (tram. 356-00332/12), la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar la compareixença com a punt 2 de l'ordre del dia.