Convocatòria

Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 31 de maig de 2018
Hora:
11:10h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la comissió. (Tram. 410-00009/12)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.