Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 25 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació de la delegació catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions que duu a terme la Federació (tram. 356-00370/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.