Convocatòria

Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 11 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de representants de la Federació Veus davant la Comissió de Salut perquè expliquin el projecte "Contenció mecànica 0" i les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental (tram. 356-00362/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.