Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 4 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de representants de l'associació Projecte dels Noms perquè informi sobre l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat (tram. 356-00293/11) com a punt 2 de l'ordre del dia.