Convocatòria

Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 d'abril de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d'espera sanitàries (tram. 354-00058/11) com a punt 2 de l'ordre del dia.