Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 30 de març de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, perquè informi sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels metges (tram. 356-00377/11) com a punt 2 de l'ordre del dia.