Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 16 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions del Departament durant el primer any de govern (Tram. 355-00063/11)

  Antoni Comín Oliveres, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els procediments de contractació seguits en dos contractes d'obres subscrits per l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l'empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat (Tram. 311-00125/11)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 99, 114)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'omissió de sanció per incompliment de contracte als arquitectes responsables de les obres adjudicades per l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l'empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat (Tram. 311-00126/11)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 99, 114)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a Sanibaix d'interessos no deguts amb relació a dos contractes d'obres subscrits per l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l'empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat (Tram. 311-00127/11)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 99, 115)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'increment del preu del contracte inicial subscrit amb Sanibaix amb relació a les obres adjudicades per l'Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l'empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat (Tram. 311-00128/11)

  Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 99, 115)

 • 6

  Control del compliment de la Resolució 42/XI, sobre la prescripció infermera (Tram. 290-00030/11)

  Comissió de Salut

  Control de compliment

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment de l'atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar (Tram. 290-00221/11)

  Comissió de Salut

  Control de compliment.

 • 8

  Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l'atenció als afectats per la talidomida (Tram. 290-00225/11)

  Comissió de Salut

  Control de compliment.