Convocatòria

Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 16 de febrer de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre perquè informin sobre l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH i contra l'estigma relacionat (tram. 356-00287/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.