Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una unitat de diagnòstic i tractament de la sensibilitat química múltiple i la síndrome de fatiga crònica a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-01218/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 65; esmenes: BOPC, 417, 29)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la síndrome de sensibilització central (Tram. 250-01452/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 45; esmenes: BOPC, 534, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la disponibilitat d'un ambulatori obert les vint-i-quatre hores del dia a tots els municipis (Tram. 250-01624/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 567, 23; esmenes: BOPC, 612, 12)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'endometriosi (Tram. 250-01661/10)

  Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 612, 15)

 • 5

  Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut per a informar sobre la recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d'investigadors (Tram. 357-00395/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut per a explicar la situació de la recerca (Tram. 357-00396/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les polítiques de recerca i innovació en l'àmbit de les ciències biomèdiques (Tram. 356-01234/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença de Gabriel Capellà, responsable de recerca i innovació en salut de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d'investigadors (Tram. 357-00397/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Gabriel Capellà i Munar, responsable de recerca i innovació en salut del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les polítiques de recerca i innovació en l'àmbit de les ciències biomèdiques (Tram. 356-01235/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença del director general de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre les polítiques de recerca i innovació en l'àmbit de les ciències biomèdiques (Tram. 357-01427/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Gabriel Capellà i Munar, responsable de recerca i innovació en salut del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les polítiques de recerca i innovació en l'àmbit de les ciències biomèdiques (Tram. 357-01428/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: Nota: La presidenta, si escau, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar conjuntament la compareixença del director general de Planificació i Recerca en Salut (tram. 356-01234/10) i de Gabriel Capellà i Munar, responsable de recerca i innovació en salut del Departament de Salut (tram. 356-01235/10), perquè informin sobre les polítiques de recerca i innovació en l'àmbit de les ciències biomèdiques.