Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 2 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una unitat de diagnòstic i tractament de la sensibilitat química múltiple i la síndrome de fatiga crònica a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-01218/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 65; esmenes: BOPC, 417, 29)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la síndrome de sensibilització central (Tram. 250-01452/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 45; esmenes: BOPC, 534, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament durant les vint-i-quatre hores del dia del servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-01465/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 500, 44)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat (Tram. 250-01243/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 28; esmenes: BOPC, 417, 33)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment del Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sant Andreu de la Barca (Tram. 250-01418/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 487, 37; esmenes: BOPC, 521, 61)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'avaluació del projecte de fusió dels serveis dels hospitals Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de Salt (Tram. 250-01424/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 487, 41; esmenes: BOPC, 521, 62)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el serveis de salut de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-01444/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 37; esmenes: BOPC, 534, 22)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament dels imports pendents a les farmàcies (Tram. 250-01459/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 39; esmenes: BOPC, 534, 26)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la planificació i el desenvolupament de la farmàcia comunitària (Tram. 250-01484/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 53; esmenes: BOPC, 567, 17)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'inici d'obres de reforma i millorament dels equipaments sanitaris que ho requereixin (Tram. 250-01461/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 500, 41)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de l'increment retributiu dels alts càrrecs de la sanitat pública (Tram. 250-01462/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 41; esmenes: BOPC, 534, 27)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'increment del pressupost per a polítiques de salut en els pressupostos de la Generalitat per al 2015 (Tram. 250-01463/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 500, 42)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la limitació a la cobertura sanitària urgent de l'accés a la sanitat pública dels immigrants en situació administrativa irregular (Tram. 250-01464/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 43; esmenes: BOPC, 534, 27)

 • 14

  Proposta de resolució sobre els canvis en el model d'atenció domiciliària (Tram. 250-01475/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 50; esmenes: BOPC, 567, 15)

 • 15

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació i millorament de l'Hospital de Viladecans (Tram. 250-01482/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 56; esmenes: BOPC, 567, 16)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les obres del centre de rehabilitació emplaçat a l'edifici del CAP Rambla Marina, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01483/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Marina Geli i Fàbrega, del Diputats no adscrits

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 57)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció continuada del CAP Esparreguera (Tram. 250-01491/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 58; esmenes: BOPC, 567, 19)

 • 18

  Proposta de resolució sobre l'esclerosi múltiple (Tram. 250-01501/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 51; esmenes: BOPC, 567, 20)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'assignació pressupostària de l'Hospital de Mataró per al 2015 (Tram. 250-01567/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 525, 52; esmenes: BOPC, 567, 21)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la dotació de l'Hospital Universitari de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat, amb els recursos necessaris per al funcionament del servei d'urgències (Tram. 250-01585/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 45; esmenes: BOPC, 601, 30)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Badalona Serveis Assistencials (Tram. 250-01611/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 549, 31; esmenes: BOPC, 601, 31)

 • 22

  Proposta de resolució sobre el concurs de trasllat de personal estatutari aprovat per l'Institut Català de la Salut (Tram. 250-01622/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 561, 63; esmenes: BOPC, 612, 11)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la disponibilitat d'un ambulatori obert les vint-i-quatre hores del dia a tots els municipis (Tram. 250-01624/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 567, 23; esmenes: BOPC, 612, 12)

 • 24

  Composició de la Comissió de Salut (Tram. 410-00011/10)

  Junta de Portaveus

  Ratificació del presidemt de la Comissió