Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 9 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l'atenció sanitària del 2014 (Tram. 355-00206/10)

  Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reorganització de diverses estructures sanitàries del Vallès Occidental (Tram. 250-01383/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 38; esmenes: BOPC, 491, 50)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat (Tram. 250-01243/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 28; esmenes: BOPC, 417, 33)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el servei de vigilància diària del CAP Constantí (Tram. 250-01361/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 22; esmenes: BOPC, 491, 47)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de seguretat del centre d'atenció primària de Constantí (Tram. 250-01391/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 464, 64; esmenes: BOPC, 500, 37)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'un pla estratègic de salut mental (Tram. 250-01366/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 26; esmenes: BOPC, 491, 48)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-01372/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 30; esmenes: BOPC, 491, 49)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat assistencial del transport sanitari i dels drets dels treballadors del sector en la licitació del concurs de transport sanitari TS-14 (Tram. 250-01404/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 476, 48)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la modificació del Reial decret 1088/2005, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l'hemodonació i dels centres i serveis de transfusió (Tram. 250-01407/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 482, 32)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el servei d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, i sobre el Codi infart (Tram. 250-01409/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 482, 34)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el servei d'hemodinàmica de l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Tram. 250-01410/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 482, 36)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el servei d'hemodinàmica de l'Hospital Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-01411/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 482, 37)