Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 4 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les llistes d'espera dels hospitals de Terrassa (Tram. 250-01175/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 35; esmenes: BOPC, 391, 84)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'execució de tot el pressupost assignat al Departament de Salut (Tram. 250-01190/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 357, 52; esmenes: BOPC, 391, 89)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'una unitat de diagnòstic i tractament de la sensibilitat química múltiple i la síndrome de fatiga crònica a l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-01218/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 65; esmenes: BOPC, 417, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reobertura dels llits d'aguts de l'Hospital de Figueres (Tram. 250-01227/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 74; esmenes: BOPC, 417, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada dels plans de disminució de la despesa sanitària i la no-aplicació de noves mesures d'austeritat als serveis sanitaris (Tram. 250-01228/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 75; esmenes: BOPC, 417, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la implantació del projecte Créixer, Innovar i Millorar en Salut i el fet d'informar adequadament els treballadors i els centres sanitaris afectats (Tram. 250-01234/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 81; esmenes: BOPC, 417, 32)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat (Tram. 250-01243/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 385, 28; esmenes: BOPC, 417, 33)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de protocols d'avaluació diagnòstica i terapèutica i d'actuació a les escoles amb relació al trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (Tram. 250-01256/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 396, 25; esmenes: BOPC, 435, 16)

 • 9

  Compareixença de Miquel Vilardell, president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva tasca d'assessorament al Govern en matèria de salut (Tram. 357-00078/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.