Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 3 de juliol de 2014
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya (Tram. 250-00875/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 36; esmenes: BOPC, 281, 28)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la catorzena paga del personal sanitari no facultatiu jubilat (Tram. 250-00882/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 41; esmenes: BOPC, 281, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 250-00947/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Begonya Montalban i Vilas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 52; esmenes: BOPC, 304, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona (Tram. 250-00965/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 46; esmenes: BOPC, 304, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Montornès del Vallès (Tram. 250-00980/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 272, 56; esmenes: BOPC, 304, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d'ecografia al CAP Sant Sadurní d'Anoia (Tram. 250-00987/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 276, 37; esmenes: BOPC, 315, 21)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la reobertura de la consulta del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona (Tram. 250-01011/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 53; esmenes: BOPC, 315, 23)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei d'urgències del CAP Sant Pere, de Reus (Tram. 250-01018/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 45)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les teràpies naturals (Tram. 250-01068/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 304, 38; esmenes: BOPC, 334, 48)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'elaboració del Pla director d'urologia i andrologia de Catalunya (Tram. 250-01071/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 308, 11; esmenes: BOPC, 334, 49)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el manteniment del metge en les unitats d'atenció mèdica urgent i de les unitats de suport vital avançat a Calella i Blanes (Tram. 250-01076/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 19; esmenes: BOPC, 346, 61)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció continuada i d'urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac, i la recuperació dels horaris del servei d'oficina de farmàcia d'aquest municipi (Tram. 250-01080/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 22; esmenes: BOPC, 346, 63)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el trasllat del Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental del CAP Doctor Robert, de Badalona (Tram. 250-01084/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 27; esmenes: BOPC, 346, 64)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les inversions a la regió sanitària de Girona (Tram. 250-01093/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 35; esmenes: BOPC, 346, 65)

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

 • 15

  Proposta de resolució sobre la participació dels representants dels treballadors en el Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària (Tram. 250-01094/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 36; esmenes: BOPC, 346, 66)

 •  

  LLISTES D'ESPERA

 •  

  ACCÉS A L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les llistes d'espera hospitalàries (Tram. 354-00058/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'accés a l'assistència sanitària (Tram. 354-00063/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el futur de la prestació de serveis sanitaris de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 354-00087/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona (Tram. 354-00091/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les presumptes incompatibilitats del director del Servei Català de la Salut en l'exercici del seu càrrec (Tram. 354-00097/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  PRESSUPOSTOS DEL DEPARTAMENT DE SALUT

 • 21

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut (Tram. 354-00098/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d'aquest departament (Tram. 354-00135/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'escenari pressupostari d'aquest departament per al final del 2013 (Tram. 354-00166/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  REORDENACIONS TERRITORIALS ASSISTENCIALS

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el projecte de reordenacions territorials assistencials (Tram. 354-00170/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  CARÈNCIES ALIMENTÀRIES INFANTILS

 • 25

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la distribució de les retallades pressupostàries del 2013 per al sistema sanitari català i la reordenació assistencial territorial (Tram. 354-00174/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 26

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'Informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, del Síndic de Greuges (Tram. 354-00146/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 27

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Benestar Social i Família, la consellera d'Ensenyament i el conseller de Salut sobre la malnutrició infantil (Tram. 354-00244/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 28

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els casos d'infants amb carències alimentàries (Tram. 354-00242/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  PAGAMENT AL SECTOR FARMACÈUTIC

 • 29

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'impagament al sector farmacèutic (Tram. 354-00208/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  CENTRE DE MEDICINA REGENERATIVA

 •  

  SERVEIS D'URGÈNCIES DELS HOSPITALS PÚBLICS

 • 30

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la dimissió del director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (Tram. 354-00229/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA

 • 31

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació dels serveis d'urgències dels hospitals públics (Tram. 354-00252/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 32

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla interdepartamental de salut pública (Tram. 354-00257/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  CENTRES SANITARIS DE DEPENDÈNCIA PÚBLICA DE LLEIDA

 • 33

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'acord d'unificar els centres sanitaris de dependència pública de Lleida (Tram. 354-00259/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 34

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'acord del Govern d'unificar en un ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida (Tram. 354-00268/10)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  HOSPITAL DE VILADECANS

 •  

  HOSPITAL DE SANT JOAN DESPÍ MOISÉS BROGGI

 • 35

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'incompliment del compromís del conseller de Salut davant el Ple de visitar l'Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i reunir-se amb els representants dels ajuntaments i dels treballadors (Tram. 354-00266/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  HOSPITAL PARC TAULÍ

 •  

  DEBAT I VOTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

 • 36

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la reducció de personal a l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Tram. 354-00286/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 •  

  CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE L'ICS

 • 37

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió de Salut perquè expliqui la gestió de les llistes d'espera (Tram. 356-00665/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d'atenció primària i atenció especialitzada de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00682/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d'atenció primària i atenció especialitzada de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00683/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat d'infermeria Satse davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d'atenció primària i atenció especialitzada de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00684/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d'atenció primària i atenció especialitzada de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00685/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l'Administració de Catalunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels centres d'atenció primària i atenció especialitzada de l'Institut Català de la Salut (Tram. 356-00686/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA

 • 43

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el Pla interdepartamental de salut pública (Tram. 356-00687/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA

 •  

  HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, director del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'estratègia i els projectes de la Fundació en l'àmbit de la salut i en l'àmbit social (Tram. 356-00692/10)

  M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Salazar, gerent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació actual de l'hospital i l'aplicació dels acords assolits al Parlament (Tram. 356-00698/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  HOSPITAL DE SANT JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Argelagués, president del Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació actual de l'hospital i l'aplicació dels acords assolits al Parlament (Tram. 356-00699/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Arrufat Vila, gerent del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la reducció de personal a l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Tram. 356-00709/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 •  

  AVANTPROJECTE DE LLEI DE L'ESTAT DE MÚTUES

 • 48

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l'Avantprojecte de llei de l'Estat de mútues (Tram. 356-00744/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Mútues d'Accidents de Treball davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l'Avantprojecte de llei de l'Estat de mútues (Tram. 356-00745/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els canvis en la gestió de les incapacitats temporals inclosos en l'Avantprojecte de llei de l'Estat de mútues (Tram. 356-00746/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.