Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 20 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius d'atenció continuada i els efectius d'atenció urgent (Tram. 356-00512/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sistema d'Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el mapa sanitari dels dispositius d'atenció continuada i els efectius d'atenció urgent (Tram. 356-00513/10)

  Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el programa Pacient Expert Catalunya (Tram. 250-00562/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 72; esmenes: BOPC, 127, 45)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'impuls de plans d'acció i campanyes de donació de sang (Tram. 250-00563/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 73; esmenes: BOPC, 127, 46)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el centre d'atenció primària de Fenals, a Lloret de Mar (Tram. 250-00565/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 75; esmenes: BOPC, 127, 46)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la integració de la gestió de l'empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb la de l'Institut Català de la Salut (Tram. 250-00570/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 52; esmenes: BOPC, 127, 47)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una aliança de cooperació entre Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de Tarragona, i l'Institut Català de la Salut (Tram. 250-00603/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 111, 50; esmenes: BOPC, 161, 11)

 • 8

  Compareixença d'una representació del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre el mapa sanitari dels dispositius d'atenció continuada i els efectius d'atenció urgent (Tram. 357-00574/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de Sistema d'Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut per a informar sobre el mapa sanitari dels dispositius d'atenció continuada i els efectius d'atenció urgent (Tram. 357-00575/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la creació del Grup de Treball de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva (Tram. 251-00005/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

Nota: El president, si escau, proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar conjuntament la compareixença d'una representació del Servei Català de la Salut (tram. 356-00512/10) i la compareixença d'una representació del Sistema d'Emergències Mèdiques (tram. 356-00513/10) davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el mapa sanitari dels dispositius d'atenció continuada i els efectius d'atenció urgent, abans de la substanciació de les propostes de resolució.