Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 17 d'octubre de 2013
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell Català de Ressuscitació davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'experiència pilot d'aquesta entitat a les Terres de l'Ebre en incorporar en el currículum escolar la formació en tècniques de ressuscitació cardiopulmonar (Tram. 356-00396/10)

  Pere Vila i Fulcarà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l'atenció sanitària del primer semestre del 2013 (Tram. 355-00066/10)

  Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions publicades al voltant de l'actuació del director del Servei Català de la Salut (Tram. 355-00050/10)

  Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 4

  Compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut per a explicar la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut (Tram. 357-00400/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del president del Consell Català de Ressuscitació davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'experiència pilot d'aquesta entitat a les Terres de l'Ebre relativa a la incorporació en el currículum escolar de la formació en tècniques de ressuscitació cardiopulmonar (Tram. 357-00425/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: El president, si escau, proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença del president del Consell Català de Ressuscitació perquè informi sobre l'experiència pilot d'aquesta entitat a les Terres de l'Ebre en incorporar en el currículum escolar la formació en tècniques de ressuscitació cardiopulmonar (tram. 356-00396/10).