Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 18 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el restabliment del servei nocturn d'ambulància a Cornudella de Montsant (Tram. 250-00010/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 23; esmenes: BOPC, 43, 26)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d'urgències del CAP L'Arboç i l'augment del servei d'ambulàncies que depenen de l'Hospital del Vendrell (Tram. 250-00015/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 26; esmenes: BOPC, 43, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escorxadors (Tram. 250-00029/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 37; esmenes: BOPC, 43, 28)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris nocturns del CAP L'Arboç (Tram. 250-00063/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 15, 20; esmenes: BOPC, 43, 32)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'accés a l'assistència sanitària del Servei Català de la Salut (Tram. 250-00073/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 10; esmenes: BOPC, 43, 34)

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l'atenció sanitària del 2012 (Tram. 355-00028/10)

  Boi Ruiz i Garcia, Conseller del Departament de Salut

  Sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de privatització de diversos centres d'atenció primària (Tram. 354-00001/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00014/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els projectes i el fraccionament de l'Institut Català de la Salut (Tram. 354-00026/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les reformes proposades per l'Institut Català de la Salut (Tram. 354-00029/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les reformes proposades per l'Hospital Clínic de Barcelona (Tram. 354-00030/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la privatització de la sanitat pública (Tram. 354-00031/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'informe "Aproximació a un nou plantejament estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de salut de la Generalitat" (Tram. 354-00032/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'informe "Aproximació a un nou plantejament estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de salut de la Generalitat" (Tram. 354-00033/10)

  José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de les llistes d'espera hospitalàries (Tram. 354-00058/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, president del Patronat de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposades per aquest hospital (Tram. 356-00021/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Josep M. Piqué, director general de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposades per aquest hospital (Tram. 356-00022/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Joan Viñas Salas, president de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposades per aquesta empresa pública (Tram. 356-00023/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Casanovas i Lax, director gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui les reformes proposades per aquesta empresa pública (Tram. 356-00024/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'informe "Aproximació a un nou plantejament estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de salut de la Generalitat" (Tram. 356-00025/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Mas Ivars, president de PricewaterhouseCoopers Espanya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'informe "Aproximació a un nou plantejament estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de salut de la Generalitat" (Tram. 356-00027/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Comitè 1er de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats de les entitats associades al Comitè i els efectes dels retards en els pagaments dels serveis prestats per compte de la Generalitat (Tram. 356-00033/10)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Alba Vergés i Bosch, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Marina Geli i Fàbrega, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Eva García i Rodríguez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Josep Vendrell Gardeñes, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut; Georgina Rieradevall i Tarrés, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Vilardell, president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la seva tasca d'assessorament al Govern en matèria de salut (Tram. 356-00050/10)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Ledesma, responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els objectius d'aquest programa (Tram. 356-00069/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'evolució de programes i indicadors de la Central de Resultats (Tram. 356-00070/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Joan B. Casas Onteniente, president de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'evolució dels indicadors de la Central de Balanços (Tram. 356-00082/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'Abelardo García de Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius d'aquesta entitat i els estudis que ha desenvolupat (Tram. 356-00092/10)

  Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accés a la targeta sanitària individual de les persones no assegurades pel Servei Nacional de Salut (Tram. 356-00095/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.